รายวิชาที่เปิดสอน

บูรณาการอนุบาล 3
saowanee jioue

บูรณาการอนุบาล 3

   สิ่งต่างๆรอบตัวเรามีอยู่มากมาย และมีความแตกต่างกันออกไป เราสามารถจำแนกสิ่งที่เราเห็นได้เป็น 2 พวกใหญ่ๆ  คือ  สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตสามารถหายใจ กินอาหาร เคลื่อนที่ ขับถ่าย เจริญเติบโต สืบพันธุ์มีลูกหลานได้ แต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีลักษณะดังกล่าว